Gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie gestrandDe gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie hebben niet geleid tot verdere coalitiebesprekingen. Na de eerste ronde van gesprekken met alle partijen kwam informateur Gert Jan van Noort met het advies om een coalitie te vormen van HattemCentraal, PVDA/GL en CDA.

De PVDA/GL heeft ondanks een eerdere toezegging toch afgezien van een gesprek tussen deze drie beoogde coalitiepartners. In hun ogen moest HattemCentraal eerst met ChristenUnie in gesprek.

Informateur Gert Jan van Noort heeft hierop het advies gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken voor het vormen van een coalitie tussen HattemCentraal en ChristenUnie. Tijdens het gesprek afgelopen zaterdag werd duidelijk dat ChristenUnie alleen verder wilde als PVDA/GL ook onderdeel uitmaakt van een te vormen coalitie. Deze eis van de ChristenUnie liet het gesprek stranden.

Aldus HattemCentraal deed deze eis geen recht aan de wens van de raad zoals door meerdere partijen geuit tijdens de raadsvergadering van 11 april jl.. Hierin werd gesproken over een evenwichtige balans tussen coalitie en oppositie. Een machtsblok van 11 van de 15 raadszetels draagt niet bij aan de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Bovendien vormt de combinatie HattemCentraal met alleen ChristenUnie met 8 zetels al een meerderheid in de raad.

HattemCentraal vindt het teleurstellend dat beide adviezen van de informateur niet tot formatie gesprekken hebben geleid.

‘Bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn we nog niet gekomen tot het bespreken van de inhoud. We hopen dat alle partijen hun politieke verantwoordelijkheid nemen in het verdere proces aldus Gina Guldenaar’.